Yoshinori Ono

Yoshinori Ono is leaving Capcom after nearly 30 years

The legendary Yoshinori Ono will soon depart Capcom.

6 months ago

Yoshinori Ono headlines

Page 1

Yoshinori Ono latest