Yoshiaki Koizumi

Nintendo teases possible Super Mario Odyssey multiplayer mode

Yoshiaki Koizumi’s answer to a question about online multiplayer for Super Mario Odyssey wasn’t “No”.

3 years ago

Yoshiaki Koizumi headlines