Rocksmith Tour

Ubisoft take Rocksmith on a European tour this Summer

Ubisoft has announced that they’re to take their guitar tutor title Rocksmith on tour this summer in Europe, continuing on from a tour of the US.

9 years ago

Rocksmith Tour headlines

Rocksmith Tour latest